Pyetje - Përgjigje

Këtu do të gjeni përgjigje për disa nga pyetjet më të shpeshta që na keni drejtuar. Për çdo pyetje ose paqartësi tjetër, jeni të mirëpritur të na kontaktoni .


 • Çfarë është fiskalizimi?

  Fiskalizimi është një reformë që synon të luftojë evazionin fiskal. Kur procesin i fiskalizimit të jetë i plotësuar, të gjitha faturat e lëshuara do të raportohen në kohë reale në Administratën Tatimore. Për efekt të identifikimit dhe gjurmimit të çdo transaksioni, çdo fature i jepet numri identifikues i veçantë i faturës (NIVF).

 • Kush do të jetë subjekt i fiskalizimit?

  Në zbatim të Ligjit Nr. 87/2019, datë 18.12.2019, “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 3, datë 20.01.2020, subjekt i fiskalizimit të faturës do të jenë:

  • të gjithë tatimpaguesit që lëshojnë faturë, sipas këtij Ligji dhe legjislacionit në fuqi për tatimin mbi vlerën e shtuar;
  • organet publike;
  • bankat, institucionet financiare jobankare dhe subjekte të tjera, që ofrojnë shërbime pagesash të faturave elektronike.
 • Çfarë është certifikata elektronike dhe si mund ta marr atë?

  Certifikata elektronike është një certifikatë digjitale e lidhur në mënyrë unike me biznesin si entitet. Ajo shërben për të identifikuar në mënyrë univoke subjektin biznes në çastin që ai kryen veprime të lidhura me fiskalizimin.
  AKSHI është institucioni publik që menaxhon Certifikatat Elektronike.

  Për t’u pajisur me çertifikatë elekronike duhet të ndiqni këto hapa:

  1. Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania;
  2. Zgjidhni shërbimin “Aplikim për certifikatë elektronike për projektin e fiskalizimit”;
  3. Klikoni butonin “Përdor”;
  4. Plotësoni të dhënat e kërkuara në formularin përkatës elektronik;
  5. Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit.

  Kërkesa do të dërgohet në Drejtorinë e Sigurisë e-Gov pranë AKSHI-t. Certifikata Elektronike do t'ju dërgohet në adresën e emailit që keni plotësuar gjatë regjistrimit të biznesit në portalin e-Albania.

 • Si mund të futem në portalin selfcare?
 • A mund të përdor të njëjtën certifikatë elektronike për të giitha pajisjet fiskale të biznesit?

  Certifikata elektronike është e lidhur në mënyrë unike me biznesin si entitet. Pra, e njëjta certifikatë digjitale mund të përdoret për të gjitha pajisjset fiskale të biznesit.

 • A më duhet ende kasa fiskale?

  Tatimpaguesve u duhet një zgjidhje e certifikuar nga AKSHI/DPT-ja si e përshtatshme për t’iu përgjigjur fiskalizimit. Kasat tradicionale, pra të shitura para hyrjes në fuqi të Ligjit të Fiskalizimit, duhen zëvendësuar me një zgjidhje të certifikuar. Embedded Systems Design and Production (ESDP) është një nga shoqëritë e certifikuara me dy aplikacione të cilat janë të përshtatshme për procesin e fiskalizimit: easyPos dhe easyInvoice.

 • Pse të mos vazhdoj me kasë, pasi jam mësuar më të?

  Kasat e instaluara deri më sot përdorin një teknologji të tejkaluar (p.sh. pjesët mekanike, siç është printeri termik, konsumohen shpejt dhe bateritë nuk jetojnë mjaftueshëm) e cila ka nevojë për riparime të shpeshta e të kushtueshme. Për më tepër, këto riparime nuk mund të ndodhin me internet, online, por tatimpaguesi duhet të çojë fizikisht kasën në një nga pikat e servisit. Gjithashtu, ato janë më të vështira në përdorim dhe nuk janë të përshtatshme për operatorët që janë në lëvizje. Siç ka ndodhur gjerësisht edhe nëpër botë, kasat fiskale do t'ia lenë vendin një zgjidhjeje më optimale, më moderne, siç është zgjidhja software-ike.
  Aplikacionet tona mund të instalohen online dhe të jenë menjëherë të gatshme për përdorim. Në rast problematike teknike, zgjidhja gjendet online, me anë të ndihmës së një operatori. Kostot e instalimit dhe mirëmbajtjes së një zgjidhjeje software-ike janë më të lira se kostot e një zgjidhjeje hardware-ike siç është kasa fiskale.

 • Çfarë duhet të bëj me kasën e vjetër fiskale?

  Sipas njoftimit më të fundit të publikuar nga DPT-ja, bizneset të cilat nuk do ta përdorin më kasën fiskale, duhet ta çregjistrojnë atë. Këtu gjeni njoftimin zyrtar

  Për t'iu ardhur në ndihmë klientëve tanë, gjeni këtu formularin që do t'iu duhet të plotësojnë me të dhënat e biznesit të tyre, por mbi të gjitha, me të dhënat e kasës fiskale që kishin në perdorim. Arsyeja për çregjistrimin e kasës, e cila në rastin e klientëve tanë është zëvendësimi me një sistem të ri, është shkruar me dorë, siç duhet. Gjithashtu, klientët duhet t'i bashkangjisin këtij formulari, një shkresë ku deklarojnë sistemin që kanë zgjedhur. Një shembull të kësaj shkrese e gjeni këtu https://bit.ly/2RKp6aR. Ajo është plotësuar me të dhënat e aplikacionit tonë easyPos, që zëvendëson kasat e vjetra fiskale. Klientëve do t'iu duhet vetëm të plotësojnë detajet për biznesin e tyre.

  Të dyja këto shkresa, pra Formulari 03 dhe shkresa e përzgjedhjes së zgjidhjes software-ike mund të dorëzohen te Drejtoria Rajonale e Tatimeve ose mund të dërgohen në mënyrë elektronike, me e-filing. Në këtë hapësirë, klientët mund të hyjnë me NIPT-in e tyre (dhe fjalëkalimin e përdorur për portalin e-Albania) dhe të komunikojnë në mënyrë zyrtare me administratën tatimore.

 • Si lëshohen faturat e fiskalizuara për pagesa me para në dorë?

  Tatimpaguesit dërgojnë faturën e lëshuar nëpërmjet zgjidhjes softuerike të certifikuar (një shembull i të cilit është easyPos) në serverin e Administratës Tatimore. Ky server përgjigjet duke i dërguar tatimpaguesit konfirmimin e marrjes së faturës dhe duke i dhënë kësaj fature një kod unik (NIVF – Numri Unik Identifikues i Faturës). Tatimpaguesi i jep klientit faturën e fiskalizuar të printuar.

  Regjistrimi dhe dërgimi i faturës pranë Administratës Tatimore mund të verifikohet duke skanuar, me anë të çdo telefoni smartphone, kodin QR që shfaqet në faturë. Çdo subjekt, konsumator apo tatimpagues, mund të verifikojë faturat e fiskalizuara.

 • A është i detyrueshëm printimi i faturës?

  Për të gjitha transaksionet me para në dorë, printimi i një fature është i detyrueshëm. Përjashtim përbëjnë shërbimet elektronike dhe furnizimi i mallrave apo shërbimeve nëpërmjet një një dyqani në internet, ose të ngjashme. Në këto raste fatura nuk duhet të printohet në letër, por mund t'i dërgohet blerësit ose marrësit të faturës, me postë elektronike ose si faturë elektronike.

 • A do të duhet të bëhet mbyllje ditore për pajisjen fiskale për shitjet e realizuara me para në dorë?

  Për shitjet me para në dorë, të realizuara nga një pajisje fiskale çfarëdo, nuk do të jetë më e nevojshme që të bëhet mbyllje ditore, pasi faturat do të transmetohen në Administratën Tatimore në kohë reale.

 • Çfarë ndodh nëse ndërpritet lidhja e internetit?

  Në rast të ndërprerjes së lidhjes së internetit, tatimpaguesi lëshon faturë normalisht por pa kodin NIVF të gjeneruar nga serveri i Administratës tatimore. Fatura printohet në letër dhe i jepet konsumatorit.
  Tatimpaguesi ka detyrimin të rivendosë lidhjen me internet brenda 48 orëve nga çasti kur është shkëputur dhe të dërgojë të gjitha faturat e lëshuara offline. Për të gjitha faturat e lëshuara offline, serveri i Administratës Tatimore cakton një NIVF dhe ia kthen atë tatimpaguesit si konfirmim për pranimin e faturave të dorëzuara me vonesë.
  Nëse tatimpaguesi nuk mund të rivendosë një lidhje interneti brenda 48 orëve, për arsye që varen nga ofruesi i këtij shërbimi ose për shkak të forcave madhore, tatimpaguesi duhet të informojë Administratën Tatimore dhe të sigurojë dokumente ose prova të tjera që tregojnë pamundësinë për të vendosur një lidhje interneti, sipas udhëzimeve të Ministrit të Financave.

 • Si mund të verifikohen nëse janë të fiskalizuara faturat fiskale të lëshura?

  Të gjithë blerësit ose marrësit e faturave mund të verifikojnë nëse fatura që u është lëshuar është fiskalizuar, brenda 60 ditëve nga data e faturës. Verifikimi kryhet përmes platformës qendrore të faturës ose duke skanuar kodin QR në faturë. Gjithashtu, mund të verifikohet edhe në zyrën e Administratës Tatimore.
  Nëse blerësi është një person i tatueshëm, ai mund të verifikojë nga platforma qendrore e faturës nëse fatura është fiskalizuar, pasi fatura duhet të jetë regjistruar në librin e tij të blerjeve.
  Nëse fatura nuk përmban NIVF në momentin e lëshimit, atëherë do të thotë që ajo nuk është fiskalizuar para lëshimit.

 • A mund të ndryshohet fatura pasi është printuar?

  Fatura nuk mund të ndryshohet pas printimit, sipas legjislacionit në fuqi për tatimin mbi vlerën e shtuar dhe ligjit të fiskalizimit. Për qëllim të saktësimeve të faturës pas lëshimit të saj, duhet të lëshohet një faturë korrigjuese.

 • A duhen ruajtur të gjitha faturat?

  Përveç dërgimit në serverin e Administratës Tatimore, të gjitha faturat duhet të ruhen nga tatimpaguesi në format digjital, sipas legjislacionit tatimor në fuqi.

 • A është cloud-i një alternativë e pranueshme për ruajtjen e faturave?

  Faturat mund të ruhen edhe në cloud.

 • Si mund të anulohet një faturë?

  “Anulimi i një fature“ është i pamundur nga pikëpamja ligjore. Tatimpaguesi mund të lëshojë një faturë korrigjuese (ose faturë e kthimit). Fatura korrigjuese përmban numrin e referencës të faturës origjinale që korrigjohet. Sistemi që e lëshon faturën korrigjuese duhet të gjenerojë një mesazh të veçantë dhe t’ia dërgojë Administratës Tatimore për fiskalizim. Kjo faturë korrigjuese mund të përmbajë edhe vlera negative.

 • Ku mund të drejtohem për pyetje dhe sqarime rreth fiskalizimit?

  Për pyetje dhe paqartësi në lidhje me procesin e fiskalizimit, mund të shkruani në adresën fiskalizimi.helpdesk@tatime.gov.al.