Operatorët

Video e shkurtër ilustruese

Shpjegimi hap pas hapi

Shtimi i operatorëve kryhet nëpërmjet app.easypos.al. Te seksioni i "Punonjësit", do të shfaqen punonjësit aktual të përdoruesit si dhe opsioni për të shtuar punonjës të ri.

Konfigurimi i operatoreve
Konfigurimi i operatoreve

Kodi i operatorit do të merret nga website “Self Care”. Pasi përdoruesi t'i ketë plotësuar fushat perkatese, punonjësve mund t'u jepet akses në dyqanet përkatëse ku ata punojnë.

Konfigurimi i operatoreve

Vini re! Një operator nuk mund të fshihet. Atij nuk duhet t’i jepet akses nga asnjë dyqan.