Si të shtojmë një klient në faturë tatimore?

Video e shkurtër ilustruese: easyPos

Shpjegimi hap pas hapi: easyPos

Për të lëshuar fatura tatimore me klient, të nevojshme sidomos kur klienti/blerësi është një subjekt me NIPT, përdoruesi duhet të spostohet në seksionin “Pika e Shitjes”, në menunë qendrore të aplikacionit easyPos.

Shto klient në faturë

Te ky seksion, fillimisht shfaqet dritarja e artikujve ekzistues në aplikacionin easyPos.

Shto klient në faturë

Pasi të jenë përzgjedhur artikujt dhe të jetë klikuar butoni “Pagesa”, do të shfaqet dritarja e mëposhtme.

Shto klient në faturë

Duke klikuar në fushën “Shto Klient”, do të shfaqet një dritare tjetër tek e cila paraqiten të gjithë klientët ekzistues në sistem. Përdoruesi seleksionon njërin prej tyre dhe ai automatikisht shtohet në faturë. Në rast se klienti nuk ekziston në sistem, pra ai nuk është faturuar më parë, përdoruesi do të ketë mundësinë ta shtojë atë, duke ndjekur udhëzimet e paraqitura në kapitullin përkatës.

Shto klient në faturë

Pas kryerjes së pagesës, shohim që te fatura tatimore shfaqet emërtimi i klientit, si dhe detaje të tjera identifikuese.

Shto klient në faturë