Periudha e furnizimit

Video e shkurtër ilustruese: easyPos

Shpjegimi hap pas hapi: easyPos

Në këtë dritare përdoruesit i jepet mundësia të shtojë në faturë një afat pagese, nëse pagesa nuk kryhet në çastin kur lëshohet fatura. Në të njëjtin seksion mund të shtohet edhe data ose periudha së cilës i referohet fatura. Ky informacion është veçanërisht I dobishëm në rastet kur ofrohet një shërbim, i cili ndodh në një moment të ndryshëm nga ai i lëshimit të faturës.

Periudha e furnizimit - easyPos

Në këtë dritare përdoruesit i jepet mundësia të shtojë në faturë një afat pagese, nëse pagesa nuk kryhet në çastin kur lëshohet fatura. Në të njëjtin seksion mund të shtohet edhe data ose periudha së cilës i referohet fatura. Ky informacion është veçanërisht I dobishëm në rastet kur ofrohet një shërbim, i cili ndodh në një moment të ndryshëm nga ai i lëshimit të faturës.

Video e shkurtër ilustruese: easyInvoice

Shpjegimi hap pas hapi: easyInvoice

Në fushën “Afati i pagesës” mund të vendoset data e fundit, brenda së cilës duhet të bëhet shlyerja e faturës. Opsioni bazë është data në të cilën lëshohet fatura, por mjafton një klikim mbi të, për të pasur mundësinë e përzgjedhjes së një date tjetër, p.sh.: data 30 Prill 2021.

Periudha e furnizimit - easyInvoice

Në seksionin “Të tjera”, në formularin e lëshimit të një fature të re, gjenden një sërë funksionalitetesh të avancuara. Mund të plotësohet periudha e furnizimit (nëse ekziston një e tillë).

Periudha e furnizimit - easyInvoice